Januar 2025
1
WE
Neujahr
███ 3:30 AM Uhr - GFT
2
TH
3
FR
4
SA
5
SU
6
MO
1
7
TU
8
WE
9
TH
10
FR
11
SA
12
SU
13
MO
2
14
TU
15
WE
16
TH
17
FR
18
SA
19
SU
20
MO
3
21
TU
22
WE
23
TH
24
FR
25
SA
26
SU
27
MO
4
28
TU
29
WE
30
TH
31
FR
Februar 2025
1
SA
2
SU
3
MO
5
4
TU
5
WE
6
TH
7
FR
8
SA
9
SU
10
MO
6
11
TU
12
WE
13
TH
14
FR
15
SA
16
SU
17
MO
7
18
TU
19
WE
20
TH
21
FR
22
SA
23
SU
24
MO
8
25
TU
26
WE
27
TH
28
FR
März 2025
1
SA
2
SU
3
MO
9
4
TU
5
WE
6
TH
7
FR
8
SA
9
SU
10
MO
10
11
TU
12
WE
13
TH
14
FR
15
SA
16
SU
17
MO
11
18
TU
19
WE
20
TH
21
FR
22
SA
23
SU
24
MO
12
25
TU
26
WE
27
TH
28
FR
29
SA
30
SU
31
MO
13
April 2025
1
TU
2
WE
3
TH
4
FR
5
SA
6
SU
7
MO
14
8
TU
9
WE
10
TH
11
FR
12
SA
13
SU
14
MO
15
15
TU
16
WE
17
TH
18
FR
19
SA
20
SU
21
MO
16
22
TU
23
WE
24
TH
25
FR
26
SA
27
SU
28
MO
17
29
TU
30
WE
Mai 2025
1
TH
2
FR
3
SA
4
SU
5
MO
18
6
TU
7
WE
8
TH
9
FR
10
SA
11
SU
12
MO
19
13
TU
14
WE
15
TH
16
FR
17
SA
18
SU
19
MO
20
20
TU
21
WE
22
TH
23
FR
24
SA
25
SU
26
MO
21
27
TU
28
WE
29
TH
30
FR
31
SA
Juni 2025
1
SU
2
MO
22
3
TU
4
WE
5
TH
6
FR
7
SA
8
SU
9
MO
23
10
TU
11
WE
12
TH
13
FR
14
SA
15
SU
16
MO
24
17
TU
18
WE
19
TH
20
FR
21
SA
22
SU
23
MO
25
24
TU
25
WE
26
TH
27
FR
28
SA
29
SU
30
MO
26